Hur säkerställer dina leverantörer att de är långsiktigt bra partners?

Under de senaste åren har vi sett en ökning av naturkatastrofer som kraftiga regn, stora jordbävningar och spridning av infektionssjukdomar. Vissa kraftiga väderfenomen har orsakat materialbrister som gett globala följder. ”Allt fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på brist på insatsvaror” enligt Konjunkturinstitutet.

Business Continuity Plan

Som leverantör handlar det inte längre bara om att erbjuda bästa kvalitet till rätt pris i rätt tid – leveranserna måste även tryggas med avseende på händelser som ligger långt utanför företagets kontroll. För detta behövs en Business Continuity Plan – som inte bara omfattar produktions-anläggningar, alla företagets verksamheter måste vara med:

Produktion
• Riskhantering genom spridning av produktion- och logistikcentra.
• Hållbar produktionsförsörjning tryggas genom ett stort antal tillverkningsenheter och konsekvent hantering av flödet av både varor och information, från upphandling till produktion och distribution.
• Åtgärder vidtas alltid med ett långsiktigt perspektiv för att erhålla flexibilitet och snabba reaktioner på riskerna.

Teknik
• Kompetensstarka teknikcentra som är spridda över världen tryggar att kunderna får exakta och snabba svar på global basis.
• Informationsdelning och nära samarbete möjliggör att olika teknikcentra kan utgöra operativ backup för varandra.

Försäljning
• Detta är kundernas direkta kontaktyta och även denna måste finnas både lokalt och globalt. En omfattande organisation, som arbetar i ett gemensamt CRM-system för Customer Relationship  Management ger möjlighet till oavbruten kundsupport.

Ledning och Finans
• En etablerad rådgivande ledningsgrupp med representanter från olika världsdelar säkrar att olika perspektiv behandlas och åtgärdas.
• En säker och solid finansiell bas, som innehåller tillräckligt med rörelsekapital och medel som behövs för att återställa byggnader samt åtgärda eller nyanskaffa produktionsutrustning.

Informationssäkerhet
• Stärkt informationssäkerhet med en globalt underhållen enhetlig infrastruktur för att förebygga cyberattacker och ge övervakning och snabb alarmering.
• Multipla datacenter för att trygga en snabb återställning vid det oförutsedda.

Vill du veta hur SMC har tryggat att du skall få oavbruten service och leverans?

Såhär tryggar SMC oavbruten service och leverans

Låt oss berätta mer om varför vår Business Continuity Plan hjälper dig